skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

OZNAM – HODNOTENIE ŽIAKOV

 Zásady hodnotenia žiakov školy  na základe  Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

 

Riaditeľka  Základnej školy vo Svrčinovci  oznamuje, že niektoré predmety  na 1. aj 2. stupni nebudú  v záverečnom hodnotení šk. roku 2019/2020  klasifikované známkou, ale slovom „absolvoval/ neabsolvoval.“ Týka sa to týchto predmetov:

1. stupeň:  aktívne čítanie, hravé čítanie, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, informatika, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, etická a náboženská výchova;

2.stupeň: telesná a športová výchova, informatika, technika, etická a náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, občianska náuka, tvorba životného prostredia, florbal.

Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

Ostatné hlavné predmety na 1. a 2. stupni budú klasifikovane podľa  Metodického pokynu č.22 /2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.