skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Dištančné vzdelávanie

 

 

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE  PRE ŠKOLSKÝ ROK  2020/2021

ZŠ SVRČINOVEC

 

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie v ZŠ Svrčinovec bude realizovať dištančnou formou. Pokyny pri dištančnom vzdelávaní sú vypracované podľa podmienok našich žiakov a pedagogických zamestnancov, rešpektujúc opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú  pravidelne aktualizované.

Budeme rešpektovať a riadiť sa výstražným systémom, tzv. „semaforom“ na troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

Zelená fázanastáva v prípade, že:

Ø  v škole nie je žiaden podozrivý žiak, alebo zamestnanec;

Ø  v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 (ani jeden žiak / zamestnanec nie je pozitívny);

Ø  žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19;

Ø   škola postupuje podľa usmernenia manuálu MŠ, čaká na prípadné pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

 

Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca, či v prípade nariadenia RÚVZ SR.  Jej cieľom pripraviť školu a žiakov na prípadnú červenú fázu.

 

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi alebo pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení RÚVZ SR.

 

 Na základe aktuálnej fázy školy podľa „semaforu“ bude výchovno-vzdelávací proces organizovaný viacerými formami, a to:

 • bežný chod školy podľa štandardných pravidiel;
 • kombinácia dištančných a prezenčných foriem vzdelávania celej školy alebo jej častí – stupňov, ročníkov alebo jednotlivých tried;
 •  prechod na dištančnú formu vzdelávania, s osobitným zreteľom na žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

 

 

1.PRÍPRAVA NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

 

1. Príprava učebných zdrojov

Učitelia:

 • pripravia pre predmety hlavných vzdelávacích oblastí portfólio učebných zdrojov pre žiakov pre prípad prechodu na dištančné vzdelávanie;
 • pripravia učebné zdroje len k tematickým celkom podľa redukovaného obsahu vzdelávania;
 • identifikujú vhodné on-line učebné zdroje pre konkrétne skupiny žiakov k jednotlivým témam;
 •  pripravia písomné zadania k tematickým celkom podľa redukovaného obsahu vzdelávania pre žiakov bez prístupu k on-line učebným zdrojom.

 

2.Príprava žiackych skupín

Riaditeľka školy:

 • v spolupráci s učiteľmi identifikuje žiakov, ktorí nemajú vytvorené podmienky na dištančné

             vzdelávanie;

 • v spolupráci s učiteľmi a zákonnými zástupcami žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami identifikuje žiakov, ktorí budú potrebovať podporu prostredníctvom prezenčného vzdelávania/ špeciálny pedagóg/;
 • v spolupráci s učiteľmi 1. – 5. ročníka vytvoria menné zoznamy 15 členných skupín žiakov, do ktorých budú rozdelení žiaci jednotlivých tried pre prípad prezenčného vzdelávania v skupinách s limitovaným počtom žiakov.

 

3.Príprava priestorových kapacít

Riaditeľka  školy:

 • určí rozdelenie priestorov školy na realizáciu výučby pre identifikované skupiny žiakov (prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. – 4. ročníka, prezenčné vyučovanie pre tých žiakov 5. – 9. ročníka, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu a pre časť žiakov so ŠVVP);
 • vytvorenie žiackeho a rodičovského konta v MS Teams (pre všetkých pedagogických zamestnancov a žiakov),Edupage ( žiakom 1. ročníka a novoprijatým žiakom) - p. Prašilová;
 • pripraví personálne zabezpečenie pre vyučovanie v prezenčnej a dištančnej forme.

 

V prípade, že nariadením karantény sa žiaci nemôžu osobne zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu,  môžu nastať tieto varianty vyučovania:

 

a) Vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko jednotlivých žiakov triedy.

Opatrenie: postupuje sa analogicky, ako keď je žiak krátkodobo chorý. Pokiaľ  to organizačné možnosti školy dovolia, neprítomným žiakom sa bude poskytovať  študijná podpora na diaľku/po dohode s vyučujúcim/.

 

b) Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda na dobu max. 5 pracovných dní.

Opatrenie: učitelia zadajú jednorazové zadania, ktoré si po návrate do školy vyhodnotia.

 

c) Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda viac ako 5 pracovných dní.

Opatrenie: prechod na dištančné vzdelávanie.

 

 

 

2.DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

 

Vzdelávanie dištančným spôsobom bude prebiehať formou on-line výučby. Škola  prispôsobí dištančné vyučovanie  individuálnym podmienkam jednotlivých žiakov/ nároky na technické vybavenie  žiakov, na kvalitu internetového pripojenia, na časovú flexibilitu žiakov a ich rodín, zdieľanie  počítača v určenom čase, atď.).

 

 

V on-line výučbe budú realizované:

 

·         on-line hodiny pomocou videokonferencií v MS Teams/ dochádza k priamemu stretnutiu učiteľa so žiakmi vo virtuálom priestore/ sú vyznačené v rozvrhoch hodín zostavených pre jednotlivé triedy/,

·         počas ostatných hodín rozvrhu budú vyučujúci k dispozícii pre konzultácie a individuálnu pomoc žiakom, ktorí pri vypracovávaní úloh a zadaní z daného predmetu potrebujú vysvetlenie učiteľa, spätnú väzbu.

 

 

 Usmernenie pre žiakov.

 

 

Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej

komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

1. Komunikácia výlučne

§  prostredníctvom edukačného portálu EduPage,

§  prostredníctvom MS Teams.

 

2. Rozvrh

§  žiaci sa  zúčastňujú triednych /skupinových on-line hodín podľa rozvrhu (v MS Teams), komunikujú s učiteľom,

§  v prípade offline si zaistia materiály k výučbe u vyučujúceho daného predmetu,

§  plnia zadané úlohy  v termínoch stanovených vyučujúcim.

3. Čas

§  pripravujú sa formou samoštúdia podľa zaslaných materiálov a ďalších zdrojov,

§  žiak alebo rodič informuje svojho triedneho učiteľa o PN a iných dôvodoch, ktoré

             žiakovi bránia zúčastňovať sa dištančného vzdelávania/platí ospravedlňovanie ako v čase         prezenčného vzdelávania/.

 

4. Príprava na vyučovanie

§  tak ako je dôležitá príprava na hodiny keď je vzdelávanie prezenčné, rovnako je

             dôležitá príprava aj na tie hodiny, ktoré prebiehajú on-line,

§  opakovanie učiva - po hodine je dôležité zopakovať si, o čom ste sa s učiteľom

             rozprávali,

§  účasť na on-line hodine je povinná rovnako ako v škole; nepripojenie sa k on-line prenosu bude považované za absenciu, pokiaľ so žiakom či jeho zákonným zástupcom nebude individuálne dohodnutý iný spôsob zapojenia. 

 

5. Správanie počas on-line hodiny

 

 Pravidlá  on-line hodín:

 • vhodne si uprav pracovné prostredie;
 • pripoj sa včas na on-line hodinu;
 • v rámci možnosti používaj slúchadlá;
 • zapni si kameru (je dôležitá pri interakcii a kontrole, zároveň podporuje

              udržiavanie vzťahov medzi spolužiakmi), kameru nevypínaj;

 • nevyrušuj - nepíš ostatným spolužiakom, nehraj sa s možnosťami portálu počas

              hodiny bez vyzvania učiteľa;

·         zapájaj sa do priebehu hodiny – odpovedaj na otázky učiteľa;

·         ak niečomu nerozumieš, neboj sa opýtať učiteľa!

 

 

 

  Usmernenie pre rodiča

 

1.     Podpora

 • vytvoriť si spoločne s dieťaťom týždenný rozvrh tak, aby sa vzali do úvahy on-line,

             hodiny všetkých detí a tiež čas, ktorý potrebujú venovať samostatnej príprave a relaxu;

 • podporovať snahu školy a učiteľov pri on-line vzdelávaní;
 • nie je úlohou rodičov preberať povinnosti školy a vzdelávať svoje dieťa v domácich podmienkach;
 •  stačí, keď rodič doma dieťaťu vytvorí adekvátne podmienky pre učenie sa (pracovné miesto, potrebné pomôcky a materiály, pokojné prostredie…), prípadne sa uistí, že dieťa zadanej práci rozumie a vie, čo je jeho úlohou;
 • pokiaľ tomu tak nie je, navedie dieťa, aby samo kontaktovalo učiteľa v čase danej vyučovacej hodiny /podľa rozvrhu/.

 

2.     Informovanosť, komunikácia

 • prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
 • informovať svojho triedneho učiteľa o PN a iných dôvodoch, ktoré žiakovi bránia

             zúčastňovať sa dištančného vzdelávania/ elektronické ospravedlňovanie cez EduPage/.

 

 

 

  Usmernenie pre učiteľov

 

 

1.Tímové riešenie krízovej situácie

 

§  s kolegami koordinovať množstvo zadávaných úloh jednotlivým triedam,

§  spoločne stanoviť pravidlá fungovania v on-line prostredí pre žiakov,

§  spoločne so zákonným zástupcom nájsť najvhodnejší spôsob, ako sprístupniť žiakovi dištančné vzdelávanie,

§  zdieľať s kolegami svoje testy v EduPage.

 

2. Technické vybavenie

 

§  v prípade potreby informovať sa o zapožičaní notebooku alebo tabletu.

 

3.Komunikácia

 

 • prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
 • prostredníctvom MS Teams.

 

4. Vysvetlenie pravidiel  žiakom a rodičom

 • správania sa na videokonferencii,
 •  dodržiavania termínov zasielania vypracovaných zadaní pri rešpektovaní individuálnej situácie  žiaka – choroba, tempo, …
 • dochádzky,
 • čo robiť v prípade, že žiak nevie ako samostatne riešiť zadanie,
 • hodnotenia a spätnej väzby,
 •  v prípade nevhodného správania žiakov na on-line hodinách (výchovné opatrenia v súlade so školským poriadkom  ),
 • rešpektovania voľného času učiteľa.

 

5. Prispôsobiť metodické postupy on-line vyučovaniu

 

 • mať prehľad o obsahu, ktorý je vhodný pre on-line vzdelávanie vrátane vzdelávacích

             portálov, na ktorých sa dohodnú jednotlivé predmetové komisie (využívať vzdelávacie     portály,   ktoré poskytujú žiakovi okamžitú spätnú väzbu , prípadne prehľad úspešnosti žiaka v    preberanej téme),

 • mať prehľad o metódach a postupoch vhodných na on-line vzdelávanie,
 • mať prehľad o spätnej väzbe vhodnej pre on-line vzdelávanie:
 • čo budú učitelia hodnotiť,
 • ako budú hodnotiť,
 • či budú poskytovať spätnú väzbu o aktivite žiaka na on-line hodinách,
 • vyplňovanie domácich úloh – zvážiť on-line verziu voči tlačenej,
 • využívať rovesnícku spoluprácu a komunikáciu vo vzdelávaní.
 • zadania formulovať jasne a konkrétne, overiť si, či žiaci vedia, čo sa od nich očakáva,
 • stanovovať realistické termíny plnenia úloh,
 • rozvíjať u žiakov zručnosť plánovať si prácu,
 • prispôsobovať výučbu možnostiam žiakov.
 • monitorovať zapájanie sa jednotlivých žiakov do dištančného vzdelávania a poskytovanie individuálnej konzultácie tak, aby každý pracoval primerane svojim možnostiam a podmienkam.

 

 

 

 

 

POKYNY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV

 

1.Vymedzenie vzdelávacích obsahov

 Počas červenej fázy sa obsah vzdelávania pre dištančnú formu výučby vymedzuje tak, že sa určujú:

 

Hlavné vzdelávacie oblasti, ktorými sú:

• Jazyk a komunikácia

• Matematika a práca s informáciami

• Človek a spoločnosť

• Človek a príroda

Komplementárne vzdelávacie oblasti, ktorými sú:

• Človek a hodnoty

• Človek a svet práce

• Umenie a kultúra

• Zdravie a pohyb

 

2.Vyučovanie

 • Žiaci  1. stupňa vzdelávaní prezenčne - vyučujeme všetky vzdelávacie oblasti podľa bežného rozvrhu hodín.
 • Žiaci 5. – 9. ročníka bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu, 4 vyučovacie hodiny prezenčnou výučbou denne so zameraním na hlavné vzdelávacie oblasti. Úlohy bude zadávať  učiteľ z predmetu z hlavných vzdelávacích oblastí prostredníctvom prideleného učiteľa pre prezenčné vzdelávanie. So žiakmi prezenčne pracuje 1 pridelený učiteľ pre danú skupinu (učitelia sa v tejto skupine žiakov nestriedajú).
 • U žiakov vylúčených zo štandardného výchovno-vzdelávacieho procesu  / karanténa/ bude prebiehať dištančná forma vzdelávania/ rodičia oznámia triednym učiteľom/.
 • Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí budeme integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí ( témy z oblasti Človek a svet práce sa budú integrovať s témami z oblasti Človek a príroda, témy zo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty s témami vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť).
 • Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré budú pedagógmi vyhodnocované, sa budú viazať výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti.

 

 

3.Rozvrh pre dištančnú formu vzdelávania

 

 Rozsah výučby sa stanovuje na základe indikatívnej týždennej záťaže žiakov počas dištančného

vzdelávania.

Rozsah hodín výučby v ročníku:

 5.   12 h/týždenne

 6. – 9.   15 h/týždenne

 

 Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebnýna vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom).

 

 

3.     CELÉ TRIEDY V DOMÁCEJ IZOLÁCII NA 14 A VIAC DNÍ (karanténa nariadená  RÚVZ)

 

 

 

Zatvorenie triedy 1. stupňa

Prvých 5 dní dištančného vzdelávania:

1. prvý deň dištančnej výučby triedny učiteľ kontaktuje on-line žiakov pomocou EduPage prípadne MS Teams, podá základné informácie k organizácii dištančnej výučby,

2. vzdelávame pomocou on-line platforiem , úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí budú zasielané triednym učiteľom jedenkrát v týždni, a to na druhý deň  v rozmedzí medzi  9 – 12 hod. /  je dôležité zvážiť množstvo, presne určiť termín dodania, spätná väzba/;

3. komunikácia s rodičmi, žiakmi – prostredníctvom Edupage;

4. on-line triednické hodiny prostredníctvom MS Teams;

po 5. dni do ukončenia karantény/domácej izolácie/ – pokračuje dištančné vzdelávanie a :

1. postupujeme podľa rozvrhu;

2. popri on-line platformách sa realizuje aj on-line vyučovacia hodina : 2 – 4-krát týždenne prostredníctvom MS Teams;

3. piatok konzultačný deň pre žiakov a rodičov – neposielať zadania.

 

Zatvorenie triedy 2. stupňa

Prvých 5 dní dištančného vzdelávania:

1. prvý deň dištančnej výučby triedny učiteľ kontaktuje on-line žiakov pomocou EduPage prípadne MS Teams, podá základné informácie k organizácii dištančnej výučby,

2.vzdelávame pomocou on-line platforiem , úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí budú podľa časovej dotácie predmetu zasielané vyučujúcimi jednotlivých predmetov jedenkrát v týždni, a to na druhý deň zatvorenia triedy/školy/ v rozmedzí medzi  9 – 12 hod. /  je dôležité zvážiť množstvo, presne určiť termín dodania, spätná väzba/;

3. komunikácia s rodičmi, žiakmi – prostredníctvom EduPage,

4. on-line triednické hodiny prostredníctvom MS Teams/ TU určí hodinu a deň/

po 5. dni dištančného vzdelávania do ukončenia karantény/domácej izolácie/ :

 1. v dištančnom vzdelávaní postupujeme podľa rozvrhu;
 2. popri on-line platformách sa realizuje aj on-line vyučovacia hodina prostredníctvom MS Teams s frekvenciou:

§  triednická hodina – 1x týždenne /triedny učiteľ/

§  slovenský jazyk a literatúra – 1 až 2xtýždenne/ podľa potreby rozhodne vyučujúci slovenského  jazyka/

§  anglický jazyk – 1x týždenne/ vyučujúci anglického jazyka/

§  matematika – 1 až 2x týždenne/ podľa potreby rozhodne vyučujúci matematiky/

§  ďalšie predmety – 1x týždenne – dobrovoľné /po rozhodnutí vyučujúcich daných predmetov/;

 1.  úlohy a aktivity od jednotlivých vyučujúcich budú odosielané  žiakom na  základe časovej dotácie predmetu:

§  1 -2 hodinová dotácia predmetu : 1xtýždenne v rozmedzí medzi 9:00 – 12:00 hod./pondelok/

§  3 hodinové predmety(MAT, SJL) – 2xtýždenne /pondelok, utorok/ od 9:00 – do 12:00 hod.

4.  každý pedagogický zamestnanec bude mať vyhradený konkrétny čas na konzultácie pre     zákonných zástupcov a žiakov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Žiaková M.