skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Prevádzka a vnútorný režim školy od 5.9.2022 a podmienky vstupu

 

V súlade s odporúčaniami v materiáli Zelená otvoreným školám v školskom roku  2022/2023, ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 16.8.2022   vydáva riaditeľ školy Podmienky a vnútorný režim školy, podmienky vstupu do priestorov školy a podmienky  na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy od 5.9.2022.

 

Forma vyučovania

Prezenčná podľa aktuálneho rozvrhu, ktorý je od  7.9.2022.

 

Nástup do školy

5.9.2022, 8:45 hod.

 

Podmienka nástupu žiaka do školy

Zákonný zástupca žiaka odovzdá Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (mimo víkendov) – zákonný zástupca žiaka podáva cez aplikáciu Edupage.

 

Zabezpečenie bezpečného pobytu žiakov v školskom prostredí

 

Domáce samotestovanie - dobrovoľné

Samotestovanie v domácom prostredí je dobrovoľné, výsledok nie je potrebné hlásiť. Iba v  prípade pozitívneho výsledku – žiak zostáva doma, zákonný zástupca pozitívny výsledok bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi.

 

Izolácia

Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom testu (Ag samotestu, príp. PCR testu). Po zistení pozitivity zákonný zástupca žiaka kontaktuje ošetrujúceho lekára (pediatra).

Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára. Po skončení izolácie  musí mať tento žiak  5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 . Zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese.

 

Vstup do budovy školy

Vstup do budov školy je povolený iba žiakom a zamestnancom školy. Pri vstupe si žiak  vydezinfikuje ruky.

Žiaci vchádzajú do budovy školy  v čase od 7:00 do 7:30 dvoma vchodmi: hlavným vchodom – 1.-4.roč.; vchodom pri telocvični – 5.-9.roč. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

Organizácia vyučovania

 06.09.2022  sa žiaci 1.-4. roč. učia od 7:35 do 11:05 hod., žiaci 5.-9.roč. do 12:00 hod. Sú so svojím triednym učiteľom.

  

Školský klub detí (ŠKD)

ŠKD začína prevádzku  od 11:05 hod. ŠKD končí  prevádzku o 16:05 hod.

 

Prekrytie horných dýchacích ciest

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

 

Ospravedlnenie žiaka z dochádzania do školy

Zákonný zástupca svojim rozhodnutím môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní musí ihneď po návrate do školy  predložiť „potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade bude dochádzka neospravedlnená.

 

Povinnosť zákonného zástupcu

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa dieťaťa a riaditeľa školy prostredníctvom Edupage alebo telefonicky.

Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

Berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti (v izolačke) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.

 

Vstup do priestorov školy

Vstup do školy pre rodičov a v nej nezamestnané osoby je povolený na základe dohody s riaditeľom školy. V prípade nutnosti je potrebné  kontaktovať školu a dohodnúť si termín.

 

V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so epidemiologickou situáciou COVID-19 budú tieto usmernia upravované.