skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznam

NÁSTUP ŽIAKOV  DO ŠKOLY OD 10. JANUÁRA  2022

 

Vážení rodičia!

 

Pri prezenčnej forme vzdelávania žiakov  ZŠ Svrčinovec od 10. januára 2022 a pri povolenej prevádzke sa budeme riadiť podľa:

·          „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR , manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

·         platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

·         celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom okrese, regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

 

 

Pred  nástupom dieťaťa do školy je potrebné predložiť cez EduPage  triednemu učiteľovi:

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

Naďalej je povinné prekrytie horných dýchacích ciest počas celého vyučovania.

 

 

STRAVOVANIE

·         Všetci žiaci, ktorí boli prihlásení na obedy,  budú mať obed zabezpečený. Deti, ktoré do školy nenastúpia, musia sa odhlásiť u vedúcej ŠJ /č.t. 0903 907 389 /. Platiť za stravu sa bude od pondelka/10.01.2022/ do stredy /12.01.2022/.